Responsive Ads Here

Conto panampian ti keluarga istri waktu pernikahanIeu teh conto teks bagian penampian ti pihak keluarga istri nampi ka kulawargi pamegeut. Dina istilah sunda sok aya cara seserahan antara dua pihak keluarga panganten. Tah bisi aya anu bakat kana jadi bagian seserahan, maka ieu contona teksna.

اَلْحَمْدُ لِلّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُه وَنَسْتَغْفِرُه اَشْهَدُ اَنْ لَّااِلهَ اِلَّا اللّه وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَه وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُه وَرَسُوْلُه اَمَّا بَعْدُ
فَاِنَّ اللّهَ تَعَالَى اَحَلَّ النِّكَاحَ وَنَدَبَ اِلَيْهِ وَحَرَّمَ السِّفَاهُ وَوَعَدَ اِلَيْهِ فَقَالَ اللَّه تَعَالَى ولَاتَقْرَبُوا الزِّنَا اِنَّه كَانَ فَحِسَةً وَّسَاءً سَبِيْلاً

Pangatur waktu penata acara anu kusimkuring dipihormat, lakuna ditata diperyoga, para syaehkhuna para ju'ama para asaatidz sareng para 'alimin kaum muslimin anu sami kusimkuring dipihormat. Wabil khusus para tamu uleman, oge wabil khusus ka sadaya rombongan ti calon panganten pameget, mangga urang tasyakuran kanu kawasa anu mana Alhamdulillah ku karunia mantenna dina danget ayeuna urang sadaya tiasa patepung lawung patepang wajah dina tempat anu sae mungguh Alloh swt.
Ku ayana kitu, kupatepangna urang sing ngahasilkeun jiyadah hikmah sareng barokah, sehat wal 'afiat ditambih ibadah sareng amal soleh, dipasihan taupiq sareng hidayah, langkung raket dina ukhuawah islamiyah, khusnul khotimah, ngahasilkeun magfiroh sareng mardlotillah, salamet dunya akherat.
Sholawat miwah salam mugia dicurahkeun ka kanjeng nabi Muhammad saw, oge ka shohabatna anu utama, ka para tabi'in anu utami, ka para ta'biat dugi ka yaumil qiyamat, amiiin yaa robbal'aalamiin.

Alhamdulillah simkuring saterasna cumarios dina ieu tempat, teu aya sanes simkuring ngabantun atas nami sesepuh calon panganten istri, oge Alhamdulillah simkuring dina ieu tempat ngaraos bingah, nu teu aya babandingannana, bahkan kabingah simkuring pami diukur kana gunung anu luhur, langkung luhur kabingah simkuring. Rumaos asa kaurugan kumadu, ka caahan ku emas, anu mana simkuring sakulawargi sakawitna mah nyakitu pisan, upami kedah diuningakeun mah, simkuring teh nuju hariwang sareng bimbang, hate sing saredet, dada sing sareblak, jantung ngadah mugura emutan, asa ngadadak ngarangrangan.

Anu maksad teu aya sanes, sakumaha nu tos janten kuah manah sakulawarga, baktosna Jang....... ti........, sieun teu sumping dina waktosna, namung Alhamdulillah taqdir ti gusti ijin ti ilahi dina ieu waktos rupina nu geulis campernik menanti jejaka lanang jagat ti....... parantos nyampak aya di ieu tempat. 

Kumargi kitu, simkuring sakulawargi ngahaturkeun nuhun laksa keti kabingahan ku kasumpingan rombongan tamu ti ........, ngahaturkeun wilujeng sumping, wilujeng tepang, wilujeng istirahat dina ieu tempat. Namung hampunten anu ka suhun hampura anu diteda, sing ageung tawakufna, anu mana simkuring sakulawargi kasumpingan kusadayana teu galib tina sasari, teu kena kana adat anu biasa. Biasa kecap tamu teh kedah dijamu, di tata, sakedahna dijamu kunu sakuduna, disadiakeun tempat calik anu utami, disadiakeun tempat istirahat anu layak, tur anu munasabah. Namung sawangsulna simkurung sakulawargi kasumpingan ku sadayana mung saukur nyadiakeun tempat calik anu teu utami, nyadiakeun tempat istirahat anu teu layak tur henteu munasabah.

Kumargi kitu hampunten anu disuhun, hampura anu diteda, sing ageng tawakufna, sanes simkuring kirang tata, kirang prayoga, kirang ngutamikeunnnana, namung kayaanna sakieu buktosna.


Hadirin kaum muslim rohimakumulloh
Salajengna, anu mana urang sadaya parantos uninga tatamu anu tos hadir ti........ anjeunna parantos jauh – jauh dijugjug, anggang – anggang di teang kana ieu tempat, mantenna anu parantos ngauningakeun kana pamaksadanna, ku urang parantos ka kuping yen sumpingna ka ieu tempat teh sanes bade ngaharu ganggu, ngahariwangkeun kana ieu tempat, tapi anu leres leres ngagaduhan motif anu optimis, sareng niat anu prima, terkait dina sababaraha alternatif anu parantos diuningaken, rupina teu aya sanes, mantenna bade nyucruk jalur nu kapungkur, mapay carita anu baheula, seja nyumpunan janji-janji anu pasini, kumargi kitu simkuring cumarios dina ieu tempat teu aya sanes lintang ngabantun atas nami sesepuh calon panganten istri. Teu aya sanes seja ngabukakeun isi hate pribumi, seja ngabukakeun pamaksadan urang sadayana sakulawarga, bade ngawaler nampi sesepuh calon panganten pameget.

Atuh simkuring bade saenggalna bae. Rupina nampi kana silaturahmi, sing dijantenkeun silaturahmi anu utami patepang anu utama, hasilna sing kapipit beutina, ka ala buahna, dijantenkeun taraje perak gantar emas kanggo pangajul buah kabagjaan anu matak salamet dunya akherat.
Ti simkuring tadi parantos ka uninga oge tos ka kuping anu mana sesepuh calon panganten pameget sumpingna ti......... kana ieu tempat teh, bade ngahaturkeun cacandakan, kanggo cacandakan ieu hampunten, padahal simkuring sakulawargi mah, masalah cacandakan ieu teh henteu ngantos-ngantos , namung anu diantos antos mah nyaeta anu parantos janten kuah manah sadaya baktosna jang...... sok sieun teu sumping dina waktosna. Tapi dalah dikumahakeun deui da cacandakan tos seja dicandak, oge dihaturkeun ka simkuring kulawargi, ieu teh tanda bukti ridlo ati tanda soca anu prima atas nami kasatuan keluarga. Kumargi kitu kasaean pangersa ku simkuring sakulawargi ditampi kudua tangan terbuka, disuhun dina embun embunan disarengan ku bingah amartasauta. Kumargi kitu pangersa kungayakeun kasaean sing kalebetkeun qoidah:

مُضَاعَفَةُ السَّيِّئَاتِ كَماَ تُضَاعَفُ الحَسَنَاتِ


Hartosna :dimana mana ageung pengeluaran anu tinangtos bakal ageung pemasukannana. 

Oge salajeungna ti kitu, mugia ieu kasaean pangersaو ditampi kunu maha suci kalayan panampian anu utami, ditarima kunu maha kawasa ku panarimaan anu utama. Oge mudah-mudahan kasaean salira ku Alloh anu maha kawasa dibales ku ganjaran anu berlipat ganda. Oge ieu kasaean teh sing janten wasilah sareng sabab tiasa bagjana di dunya sareng di akherat , Amiin..
Oge mudah-mudahan ieu kasaean sing janten cukang lantaran tiasa bagjana kulawarga tuan putra, oge ieu kasaean sing janten pamancing milik rizqina si nyai, oge dikabul sagala pamaksadan tuan putra, amiiin...!

Hadirin  Wal hadiroh rohimakumulloh
Rupina poin anu kadua tadi sesepuh calon panganten pameget sumpingna kana ieu tempat, teu aya sanes seja ngahaturkeun putrana baktosna jang....., kumargi kitu hampunten pribados kanggo penampian calon panganten pameget didalmel bungsuna, kumargi ari kecap bungsu lamun seug dina masalah nasab mah sok rada tamplok, tah ieu maksudna simkuring mengkeurkeun kana nampi calon panganten pameget teh, sanes bade namolerkeun, tapi supados katinggal dedeuhna.
kumaargi kitu rupina jang.....tong bade keueung, tong bade hariwang, insya Alloh rupina ku bapa sakulawargi didieu ditampi, kalawan ditampi ku astakalih suci, ditarima kudua tangan anu terbuka, disuhun ku embun embunan disarengan ku bingah amarwatasuta, kumargi kitu, salira dina ieu waktos rupina ti luhur saujung rambut, tihandap sausap dampal, ti gigir sagiling cingir, tihareup sabuled peurep, buukna anu salambar, geutina satetes, nafasna sadenyut, mangga salira ku bapa ditarima. 

Oge pepejeuh salira saba’da ditampi ku bapa ulah bade keueung sareng bingung, kumargi salira sumpingna kana ieu tempat teh bakal menang kabagjaan. Margi ku bapa sakulawarga bade dijanteunkeun raja sementara. Kumargi sakitu pepejeuh salira tikawit ieu detik ulah bade isin isin, ulah bade risi – risi, anggap bae ieu rorompok nyalira, mangga bapa ngadamel kabebasan, bilih hoyong barangtuang mangga...,  kue anu ageung parantos dipajang, kasur empuk, risbang harerang, bakakak nyampak tos asak, anu henteu aya oge bakal di aya aya, ieu sagalana teh kanggo salira. Oge sakali deui bapa ngahaturkeun rebu nuhun laksa keti kabingahan, salira ku bapa ditampi.

Oge saurna , buah anu aneh ge mangga nyanggakeun, dugikeun bapa sakulawarga ge teu wantun ngaraosan nana, duka peuheur, duka pait, ceuk barudak mah buah ieu teh raos, margi disebatna oge buah surga dunia, margi ieu buah teh, buahna ngan dua, oge dipelakna dina dada, dipagerna ku bh, mangga eta eta oge insya Alloh kanggo salira.

Sakali deui bahkan bapak nampi teh teu tanggung tanggung, bujeung bujeung kana harta anu dicandak, oge raga salira, bapa oge nampi ka salira anu ngagaduhan sanjata anu prima tur anu nyata, saciduh metu, saucap nyata, ciduhna anu matak bareuh, ludahna anu matak jadi putra, ngaringkuk handapeun tuur, nu ngarengkol dijero kolor, anu disebatna oray kasur. Mangga eta oge ku bapa ditarima, bahkan ieu teh, ujang kaleresan tepat sasaran, salira nyandak kana sanjata anu prima. Margi bapa sakulawargi didieu ge teu eleh geleng teu eleh beurat. Margi bapa ngahaja nyadiakeun sanjata keur narima anu prima, justru ieu sanjata anu bapa mah bisa ngaheuraskeun sanjata anu leles, ngaleleskeun sanjata anu heuras tur ampuh hasiyatna. Bapa teh teu pira, gaduh sawah sakotak anu aya dina hiji daerah, kajepit ku dua pasir alit, di desa nyelempet, kampung babakan hangseur, kacamatan cibiuk, kabupaten pakacangan.

Ujang.... eta sawah sakotak teh tur denok, garing can aya anu nyorang bae, can aya anu ngagarap garap acan, sakira janten emutan kanggo bapa, lamun eta oray kasur dilinggihkeun dina eta tempat, maka bakal istiqomah jeng bakal betah, pamugi pidua ti sadayana mugi betah sareng barokah, macokna sing getol, peurahna sing matih, sing dijanteunkeun umat anu maslahat pikeun nusa jeung agama.

Hadirin muslimin walmuslimat wabilkhusus ka panganten oge ka sadayana kualawarga. 

Panuhun sing janten uninga, margi sok bilih ieu pun anak teh disangki jalmi luhur katangtung, rea kuharta, luhur tahta, loba pangkat, ka ceuluk seuer elmuna, rib rib kupangarti rea kupangabisa, duh teu pisan pisan, justru pami ningali tina lahiriyyah mah pun anak teu aya hormateun nana, ditinggal tina rupi, mung sakitu buktosna, jauh kabedug anggang ka dulag, songsong bolongsong, teu uningaeun tata, teu uningaeun sopan, awam tina pangabisa, atuh pami bade mandang kana masalah harta, justru pun anak teh heuret pikeun pungsat bahan, lieuk eweh ragap taya disumput sumput, oge maklum teu gaduh, dipaksa paksa oge maklum teu aya sumput sumputeun nana, nampak alabatan semah ngampar, kumargi kitu rupina eta sadayana sing ageung hampuntenna bae.

Hadirin rohimakumulloh

Sateu acan simkuring nutup kana ieu acara, bade seja neda pidua restu ka hadirin hadirot sadayana. Kumargi kitu mugia para bapa sadaya kersa ngalungsurkeun pitulung, neda nugraha kanu kawasa, ngiring piduana ka pun anak anu bade di akadan, oge mudah mudahan sing kalebetkeun kana pertikahan anu sakinah mawadda warohmah, saling dedeuh saling asih, sabeungkeut seureuh, sa ampar samak, ibadah ngereyeh iman pageuh, salamina aya dina magfiroh Alloh,. Amiiin.
Rupina pamapian ti simkuring anu saalakadarna dialap cekap bae, bilih aya cariosan anu pondok nyogok, pangjang nyugak kirang tata kirang basa, hampunteun anu disuhun, hampura anu diteda, sing ageung tawakufna, sakitu anu dihatur, wabillaahitaufik walhidaayah akhirul kalamNo comments:

Post a Comment